Conditii de Internare

 

Pentru toti pacientii care se interneaza in spitalizare continua , se solicita Testul RT-PCR pentru SARS –CoV2 sau test antigenic rapid- negativ nu mai vechi de 72 ore.Testul rapid antigenic se va efectua intr-o unitate sanitara/laborator. .
Daca pacientul nu detine Testul RT-PCR SARS –CoV2 sau test antigenic rapid- negativ, exista posibilitatea a se efectua testul rapid antigenic la internare in Centrul Medical Catalina.

Serviciile spitaliceşti acordate de Centrul Medical Catalina sunt de recuperare medicala si paliative şi cuprind: consultaţii medicale de specialitate,investigaţii, tratamente medicale, îngrijire,dispozitive medicale, cazare şi masă,după caz, în funcţie de tipul de spitalizare.

În funcţie de durata de spitalizare, asistenţa medicală spitalicească se acordă în regim de:

a) spitalizare continuă;

b) spitalizare de zi.

 

1. Factorii de care trebuie să se ţină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare continuă sunt:

a) severitatea semnelor şi simptomelor prezentate de pacient;

b) predictibilitatea medicală a unei evoluţii negative, nedorite a pacientului;

c) nevoia pentru şi disponibilitatea analizelor/investigaţiilor diagnostice;

d) epuizarea resurselor diagnostice şi terapeutice în celelalte domenii de asistenţă medicală.

2. Pacienţii care prezintă un bilet de internare pentru spitalizare continuă vor putea fi programaţi pentru internare, în funcţie de afecţiune şi de gravitatea semnelor şi simptomelor prezentate şi de disponibilitatea serviciilor unităţii spitaliceşti.

3. Serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă şi de zi se acordă pe baza biletului de internare eliberat de:

a) medicul de familie;

b) medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare;

c) medicii din unităţile de asistenţă medicosocială;

d) medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate/Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz;

e) medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică;

f) medicii de medicina muncii.

4. Nu se solicită bilet de internare în următoarele situaţii:

a) Pentru spitalizare continuă:

a.1) transferul interspitalicesc;

a.2) pacienţii care au scrisoare medicală la externare cu indicaţie de revenire pentru internare;

b) Pentru spitalizare de zi, dacă :

b1) pacienţii care au scrisoare medicală la externare cu indicaţie de revenire pentru internare;

Pacientii internati in spital pe paturile decontate de Casa de Asigurari de Sanatate trebuie sa fie asigurati pe platforma  http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html si sa detina cardul de asigurat.

Serviciile medicale acordate in spitalizare de zi sau continua in regim privat( la cerere) nu necesita bilet de trimitere, asigurare si card de asigurat.